(Polski) REGULAMIN PROMOCJI „NEVADA W ŚWIĄTECZNEJ ODSŁONIE” grudzień2020

1. [Organizator]

1.1. Organizatorem promocji Partner Sp. z o.o. ulica Jerzmanowska 21 54-530 Wrocław NIP 8940013103.

2. [Zasady konkursu]

2.1 Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii promującej markę Nevada
2.2 Fotografia może przybrać formę portretu ,pół-portretu, zdjęcia samej sylwetki z produktem Nevada.
2.3. Fotografia konkursowa może zawierać sam produkt marki Nevada w świątecznej odsłonie.
2.4. Zrobione zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na serwisie społecznościowym facebook.
2.5. Fotografia zgłoszona do konkursu nie może zawierać treści, które mogłyby:
2.5.1. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
2.5.2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności, posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
2.5.3. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora.
2.5.4. nie może naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe, zawierać wizerunek innych osób, które nie wyraziły zgody na udostępnienie wykonanej fotografii przez organizatora.
2.6. Fotografia opublikowana na koncie profilowym Uczestnika Konkursu na portalu społecznościowym facebook wymaga zamieszczenia hasztagu #NEVADA
2.7. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez udostępnienie fotografii na facebooku marki Nevada.
2.8. Czas trwania konkursu : od godziny 8.00 07.12.2020 do 20.00 10.12.2020.
2.9. Uczestnik Konkursu może udostępnić dowolną liczbę Fotografii.
2.10. Zadanie konkursowe nie będzie ulegać zmianie w czasie trwania Konkursu.
2.11. Organizator Konkursu dokona wyboru najbardziej atrakcyjnych, kreatywnych i oryginalnych Fotografii według własnej subiektywnej oceny. O wyborze zwycięskich Fotografii Organizator Konkursu powiadomi Uczestników Konkursu, którzy dodali zwycięskie Fotografie (zwani dalej „Laureatami”) za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook) poprzez dodanie pod Fotografią komentarza informującego o zwycięstwie. Organizator może na bieżąco dodawać wybrane przez siebie najlepsze zwycięskie Fotografie na swój oficjalny kanał na Facebooku w formie „repostu”.
2.12. Organizator będzie prowadził bieżącą relację z przebiegu Konkursu za pośrednictwem Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook  w tym celu będzie uprawniony do publikacji na tym portalu zdjęć Uczestników powstałych i upublicznionych na Instagram w opisany wyżej sposób.
2.13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii z jego wizerunkiem na Facebook do prowadzenia marketingu własnych produktów i usług administratora, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.14. Uczestnik Konkursu otrzymał umówioną zapłatę za wykorzystanie fotografii z jego wizerunkiem w postaci Nagrody Głównej lub Nagrody Nevada w Konkursie na Facebook do prowadzenia marketingu własnych produktów i usług administratora, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. [Nagroda]

3.1. Nagrodą główną w Konkursie jest głośnik marki Hama z logo Nevada o wartości 100zł. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)
3.2. Nagrodami dodatkowymi są zestaw gadżetów Nevada za nagrodę zwaną dalej “Nagroda Nevada”)
3.3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3.4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda

4. [Zasady przyznawania nagród]

4.2 Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
4.3 Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona w poście konkursowym na Facebooku 11.12.2020 o godzinie 12.00 oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych.
4.4 Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników i zakończenia konkursu.
4.5 Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy na koszt Organizatora spedycją dostarczoną w obrębie granic Polski.
4.6 W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
4.7 W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
4.8 Organizator ma prawo podać dane na Fanpage Facebook.
4.9 Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
4.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
4.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
4.12 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu

5. [Przetwarzanie danych osobowych]

5.1. Administratorem danych jest Partner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław, adres email: partner@partner-parts.pl.
5.2. Kontakt z inspektorem ochrony danych adres email: iod@partner-parts.pl.
5.3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
5.3.1. udział w promocji „NEVADA W ŚWIETACZNEJ ODSŁONIE” grudzień2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
5.3.2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5.3.3. wykorzystanie fotografii z Pana/Pani wizerunkiem na Facebook do prowadzenia marketingu własnych produktów i usług administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;
5.3.4. marketing prowadzony w formie elektronicznej, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.
5.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi informatyczne, dostawcom systemów informatycznych; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
5.6.1. udział w promocji – przez okres trwania promocji „NEVADA W ŚWIETACZNEJ ODSŁONIE” grudzień2020 oraz 12 miesięcy po jej zakończeniu, a w przypadku uczestników Konkursu, którzy otrzymali Nagrodę Główną lub Nagrody Nevada przez okres co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
5.6.2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z reklamacją przez okres roku od dnia udzielenia odpowiedzi przez administratora na reklamację lub do przez okres 3 lat od otrzymania reklamacji, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń;
5.6.3. marketingu prowadzonego w formie elektronicznej - przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5.8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, wyślij informację na adres email: partner@partner-parts.pl.
5.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.10. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
5.11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
5.12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
5.13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. [Postępowanie reklamacyjne]

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „NEVADA W ŚWIETACZNEJ ODSŁONIE” Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres reklamacje@partner-parts.pl
6.2. .Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres jego profilu na fb, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
6.4. Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6.5. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas złożenia reklamacji.
7. [Postanowienia końcowe]
7.1. Regulamin Promocji jest dostępny na B2B firmy Partner
7.2. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników.